Algemene Voorwaarden

van De Pande B.V. gevestigd te Enter, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, onder nummer 06024950

Artikel 1  (Toepasselijkheid en definities)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop- en verkoop en/of overige diensten, van De Pande B.V., hierna te noemen: “de gebruiker”
 2. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de wederpartij”.
 3. De gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2  (Aanbiedingen, offertes en prijzen)

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle prijsopgaven in prijslijsten, website, offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud van zet- en/of drukfouten, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.
 3. Alle prijzen zijn netto in Euro, exclusief BTW en/of andere kosten en belastingen,  tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.
 4. Gebruiker is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de wederpartij, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die leveringen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker moeten worden geleverd. 

Artikel 3  (Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij komt pas tot stand nadat de gebruiker de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Zolang de gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, kan de gebruiker de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen doch uiterlijk binnen 24 uur. De wederpartij wordt geacht deze opdrachtbevestiging te  controleren op juistheid.
 2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en/of  offerte van de gebruiker, is het bepaalde in artikel 2 en lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na deze totstandkoming, zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 4  (Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging)

 1. De gebruiker verplicht zich jegens de wederpartij om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door de gebruiker aan de wederpartij verzonden opdrachtbevestiging.
 2. De wederpartij dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond na de dag waarop de opdrachtbevestiging door de gebruiker is verzonden, schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in de eerste volzin bedoelde verplichting (en) van de gebruiker jegens de wederpartij. 
 3. De gebruiker aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor een door derden namens de wederpartij uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen, maten en materialen. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ten aanzien van alle mogelijke aanspraken, waaronder uitdrukkelijk begrepen gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten, van derden op de uitgewerkte ontwerpen en/of op de gegeven specificaties als bedoeld in de eerste volzin.    
 4. De gebruiker aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor door de wederpartij zelf aangedragen ontwerpen. De gebruiker is slechts verantwoordelijk voor de juiste productie en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks geldt niet voor die onderdelen en/of materialen van een bepaald merk of behandeling die uitdrukkelijk door of namens de wederpartij zijn of worden voorgeschreven. De laatste volzin van lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien de wederpartij de verantwoordelijkheid van een door (of namens) hem gemaakt ontwerp c.q. opgegeven specificaties aan de gebruiker wenst over te dragen, is de gebruiker niet gehouden dat te aanvaarden dan nadat haar een redelijke termijn is gegeven het gehele ontwerp te kunnen bestuderen en na te rekenen nadat aan de gebruiker alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden zijn verstrekt. De gebruiker kan voor zowel de overdracht van de verantwoordelijkheid als voor de nadere bestudering daarvan een, nader en vooraf met de wederpartij overeen te komen, vergoeding in rekening brengen. De gebruiker kan de verantwoordelijkheid van het ontwerp c.q. opgegeven specificaties niet eerder overnemen, dan nadat zij dit schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij. Een overgenomen ontwerp geldt als een eigen werk van de gebruiker in de zin van de Auteurswet.
 6. Indien de gebruiker ingevolge lid 5 van dit artikel de verantwoordelijkheid van een door of namens de wederpartij aangedragen ontwerp heeft overgenomen, vrijwaart de wederpartij de gebruiker ten aanzien van alle mogelijke aanspraken, waaronder uitdrukkelijk begrepen gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten, van derden op dat door de gebruiker overgenomen ontwerp.    
 7. Stelt de wederpartij materiaal of onderdelen voor verdere afwerking of montage beschikbaar, dan is de gebruiker verantwoordelijk voor een deugdelijke verwerking c.q. montage maar nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 8. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door overlijden of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door gebruiker of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker. De wederpartij vrijwaart de gebruiker geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de gebruiker en/of derden.       

Artikel 5  (Levertijden en aflevering)

 1. De door de gebruiker opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt de gebruiker niet in verzuim en kan de wederpartij niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande en deugdelijke ingebrekestelling vereist.
 2. De levering geschiedt af magazijn van de gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De aflevering wordt geacht te zijn plaatsgevonden op het moment dat de (af) te leveren zaken gereed staan voor de wederpartij in opslagmagazijn van de gebruiker en dit schriftelijk of anderszins door de gebruiker kenbaar wordt gemaakt c.q. wordt bevestigd aan de wederpartij. In het geval aflevering af magazijn plaatsvindt, zijn kosten en risico van aflevering en/of bezorging voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien er gerede twijfel bestaat bij de gebruiker omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de wederpartij, is de gebruiker bevoegd de aflevering en/of bezorging als bedoeld in dit artikel op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betaling-) verplichtingen heeft verschaft aan de gebruiker. Of de door de wederpartij aangeboden zekerheden voldoende zijn, is ter beoordeling van de gebruiker. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de gebruiker door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.

Artikel 6   (Risico, opslag en retentierecht)

 1. De afgeleverde zaken zijn voor risico van de wederpartij op het moment dat de aflevering als bedoel in artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden.
 2. Indien de wederpartij weigert de afgeleverde zaken af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is de gebruiker bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Van de opslag zal de wederpartij zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk in kennis worden gesteld door de gebruiker. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn afgeleverd c.q. te zijn bezorgd aan de wederpartij.
 3. Ingeval de gebruiker overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 2, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde c.q. bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar.
 4. Voor elke dag na de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 2 van dit artikel die de wederpartij weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is zij een boete van € 100,-- per dag verschuldigd tot een maximum van € 10.000,--. De gebruiker is bevoegd om zowel nakoming van alle betaling- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van de gebruiker op aanvullende schadevergoeding.      
 5. De gebruiker is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 3 van dit artikel in zijn geheel door de wederpartij zijn voldaan, alsmede totdat de verschuldigde boete op grond van lid 4 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van de gebruiker uit hoofde van eerdere –en/of latere totstandgekomen overeenkomsten zijn voldaan, alle vorderingen van de gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen.
 6. Ingeval zaken ter reparatie en/of onderhoud aan de gebruiker worden aangeboden, is de gebruiker bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de wederpartij uit hoofde van eerdere- en/of latere totstandgekomen overeenkomsten heeft voldaan, alle vorderingen van de gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de wederpartij daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

Artikel 7  (Niet toerekenbare tekortkoming)

 1. De in artikel 5 genoemde levertijd en/of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door de gebruiker wordt verlengd met de periode, gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de gebruiker als bij derden van wie de gebruiker de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van de gebruiker in gemoeide niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 3. Indien door overmacht de levering en/of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel de gebruiker als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft de gebruiker, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingverklaring de andere partij heeft bereikt.
 4. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering van zaken meer dan twee maanden worden vertraagd, de bevoegdheid om hetzij de reeds afgeleverde en/of bezorgde zaken te behouden en de daarvoor reeds verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds is geleverd naar de gebruiker terug te zenden in de staat waarin die zaken door de gebruiker zijn geleverd en/of bezorgd voor rekening en risico van de wederpartij, indien deze kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door hem niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.                  
 5. In geval door overmacht de resterende diensten van de gebruiker meer dan twee maanden worden vertraagd, is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan de gebruiker te voldoen voor de diensten die reeds door de gebruiker zijn geleverd tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 8 (Aansprakelijkheid)

 1. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de wederpartij die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker tenzij in het hiernavolgende uitdrukkelijk anders is bepaald, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de gebruiker verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van de gebruiker geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen:
  1. de gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan c.q. voortvloeiende uit specifieke materialen, onderdelen en / of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens de wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld;
  2. de gebruiker is, ook buiten opzet of grove schuld van de gebruiker, alleen dan aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ontwerpen waarvan zij de verantwoordelijkheid heeft overgenomen als bedoeld in artikel 4 lid 5, uitsluitend voor zover het schade betreft aan de door de gebruiker afgeleverde zaken zelf die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van het ontwerp waarvan de gebruiker de verantwoordelijkheid heeft overgenomen, alles met inachtneming van het bepaalde in het hiernavolgende van dit artikel;
  3. in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is de gebruiker nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende aflevering, bezorging en/of verrichte diensten;  
  4. niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijf- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  5. De door de gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de wederpartij te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade.
 2. De wederpartij is gehouden de gebruiker, alsmede haar toeleveranciers, te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).

Artikel 9   (Reclames)

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de wederpartij op het feit dat de door de gebruiker afgeleverde zaken en/of verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.
 2. De wederpartij is verplicht ingeval van aflevering en/of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 4, alle afgeleverde en/of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bij aflevering en/of bezorging te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.
 3. Vindt montage van alle, of een gedeelte, van de afgeleverde en/of bezorgde zaken plaats binnen 24 uur na aflevering en/of bezorging, dan dient de controle als bedoeld in lid 2 van dit artikel te geschieden vóórdat die zaken worden gemonteerd.
 4. Ingeval aflevering af magazijn ingevolge artikel 5 lid 3 plaatsvindt, is de wederpartij verplicht de in lid 2 van dit artikel genoemde controles binnen 24 uur uit te voeren nadat de gebruiker een al dan niet schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 5 lid 3, aan de wederpartij heeft doen uitgaan.
 5. De wederpartij is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid 2 van dit artikel ten aanzien van zichtbare gebreken dit aan te laten tekenen op de vrachtbrief en/of afleverbon en vervolgens binnen 24 uur na aflevering en/of bezorging schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken c.q. reclames aan de gebruiker kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 24 uur is versteken, behoeft de gebruiker niet meer in behandeling te nemen.
 6. Ingeval montage binnen 24 uur als bedoeld in lid 3 van dit artikel plaatsvindt, is de wederpartij verplicht reclames als bedoeld in lid 5 van dit artikel  dienovereenkomstig kenbaar te maken voordat montage heeft plaatsgevonden. Reclames die worden ingediend nadat montage heeft plaatsgevonden, behoeft de gebruiker niet meer in behandeling te nemen. 
 7. Ten aanzien van niet-zichtbare gebreken aan het afgeleverde en/of bezorgde geldt dat de wederpartij reclames schriftelijk bij de gebruiker dient in te dienen binnen 7 dagen nadat deze gebreken door de wederpartij zijn geconstateerd.
 8. Onder niet-zichtbare gebreken als bedoeld in lid 7 worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, specificatie - of ontwerpfouten waarvan de gebruiker ingevolge artikel 4 lid 5 de verantwoordelijkheid heeft overgenomen van de wederpartij en die fouten ertoe leiden dat de wederpartij de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn aangeschaft. 

Artikel 10   (Garantie)

 1. De gebruiker is voor een periode van 6 maanden nadat de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden, niet aansprakelijk voor schade aan de afgeleverde / bezorgde zaken, die het rechtsreeks gevolg is van constructie en/of indien die zaken tengevolge van deze fouten niet meer kunnen worden gebruikt voor het beoogde doel van de wederpartij of diens afnemers, doch alleen voor zover de gebruiker voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst door de wederpartij op dit doel is gewezen.
 2. Geen garantie geldt voor de door de wederpartij voorgeschreven specificaties en/of ontwerpen of in diens opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel, tenzij de gebruiker de verantwoordelijkheid daarvan heeft overgenomen ingevolge artikel 4 lid 5.  
 3. De in lid 1 gegeven garantie geldt alleen, indien de wederpartij de door de gebruiker gestelde afwerkingvoorschriften juist en volledig heeft toegepast en zijn nagekomen, alsmede de zaken op vakkundige wijze en bestemd voor normaal gebruik zijn verwerkt. Tevens dient de gebruiker de bij de afzonderlijke zaken speciaal geldende voorwaarden en/of gebruiksvoorschriften in acht te nemen.
 4. Geen garantie bestaat indien bij het gebruik van de zaken niet de daarvoor bestemde fabrieksvoorschriften in acht zijn genomen, het geleverde voor andere dan normale doeleinden en/of in strijd met het beoogde doel worden gebruikt zoals dat aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt en/of onderhouden door de wederpartij en/of diens afnemers 
 5. De garantie vervalt indien ten aanzien van de afgeleverde / bezorgde zaken, of onderdelen daarvan, hieraan reparaties of andere werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker door derden en/of de gebruiker zijn verricht.   
 6. Garantie op basis van dit artikel is alleen van toepassing, indien tevens is voldaan aan alle voorwaarden op grond van het door de gebruiker gehanteerde Garantiereglement, welke hier als woordelijk herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
 7. De aansprakelijkheid van de gebruiker op grond van dit artikel is beperkt tot kosteloos herstel of tot vervanging van de geleverde prestatie of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van de gebruiker. De aansprakelijkheid van de gebruiker op grond van dit artikel bedraagt nooit meer dan het factuurbedrag waarvoor de geleverde prestatie van de gebruiker is totstandgekomen.           

Artikel 11  (Betaling)

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling contant bij aflevering of bezorging, ofwel binnen 10 dagen nadat de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden via automatische incasso, zulks ter keuze van de gebruiker. Artikel 6 lid 2, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.  
 2. De wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Ten aanzien van de particuliere wederpartij is verrekening slechts toegestaan voor zover de door haar gestelde tegenvordering en/of de opeisbaarheid daarvan niet door de gebruiker wordt betwist.
 3. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is de wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval de gebruiker de zaken heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 6 lid 2, is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop de gebruiker de schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de opslag heeft verstuurd.
 4. Ingeval betaling binnen 10 dagen na aflevering of bezorging of binnen een anders overeengekomen betalingstermijn, dient plaats te vinden op een bank- of girorekening, is de betaling pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door de gebruiker aangewezen bank- of girorekening is bijgeschreven. De wederpartij is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen c.q. geldende betalingstermijn is verstreken.
 5. Vanaf de eerste dag dat de wederpartij op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is zij de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag met betrekking tot afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 6. Indien de wederpartij niet tijdig en/of volledig aan zijn betaling- en/of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is de gebruiker bevoegd de totstandgekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 7. Indien de gebruiker bij het in verzuim geraken van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen en/of incassomaatregelen door de gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--. Indien de gebruiker gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van de wederpartij.    
 8. De gebruiker heeft steeds het recht om zowel voor- als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen van de wederpartij en/of  vooruitbetaling te vorderen. Artikel 5 lid 6 is van overeenkomstige toepassing.
 9. Het in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op betalingen in verband met door de gebruiker verrichtte diensten, waaronder mede begrepen reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

 Artikel 12  (Eigendomsvoorbehoud)

 1. Alle afgeleverde of bezorgde zaken blijven eigendom van de gebruiker, totdat de wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs volledig heeft voldaan.
 2. In het geval tevens sprake is van verzuim van de wederpartij ingevolge artikel 11 en/of de wederpartij in gebreke blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 6, blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente ingevolge artikel 11 lid 5 in zijn geheel is voldaan en/of de boete ingevolge artikel 6 lid 4 en/of de opslagkosten ingevolge artikel 6 lid 3 in zijn geheel zijn voldaan.
 3. In geval de gebruiker in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.                           
 4. Zolang het eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op de wederpartij is overgegaan, is deze niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren, tenzij zulks is geschied in het kader van de normale uitoefening van diens beroep- of bedrijf.    
 5. Vanaf het moment dat de wederpartij ingevolge artikel 11 in verzuim is geraakt of de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is de gebruiker bevoegd de aan hem afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De wederpartij is verplicht deze zaken op de eerste vordering van de gebruiker onverwijld aan haar terug te geven. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van de wederpartij. Na terugname zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.  
 6. Indien de wederpartij uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die de wederpartij voor zichzelf doet vormen en houdt zij deze zaak voor de gebruiker als eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als bedoeld in dit artikel zijn voldaan.
 7. Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op de wederpartij, is de wederpartij verplicht op de eerste vordering van de gebruiker aan haar een bezitloos pandrecht te verlenen, het een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van de gebruiker op de wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel.

De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.     

 1. De wederpartij is, zolang het eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan hem is overgegaan, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering en/of bezorging. Artikel 6 lid 2, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.
 2. De wederpartij is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 8 tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan de gebruiker ter inzage te geven, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.
 3. De wederpartij is verplicht om op eerste vordering van de gebruiker alle aanspraken c.q. vorderingen uit hoofde van de in lid 9 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan haar stil te verpanden, het een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van de gebruiker op de wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.     
 4. Het bepaalde in lid 10 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van de wederpartij tegen een of meerdere van haar afnemers   

Artikel 13  (Ontbinding)

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting voldoet, welke voor haar voortvloeit uit enige grond van deze voorwaarden en/of de met de gebruiker totstandgekomen overeenkomst, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing, ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de wederpartij of van diens overlijden of indien de wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering welke de gebruiker heeft op de wederpartij direct opeisbaar.
 4. Onder de in lid 1 en lid 2 genoemde omstandigheden, is ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alsdan zal de wederpartij gerechtigd zijn het eventueel materiaal, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Ter zake de schadevergoeding, zal het in lid 5 van dit artikel genoemde bedrag verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een hoger bedrag zijn overeengekomen.
 5. Indien de wederpartij toepassing geeft aan lid 4 van dit artikel, dan is zij aan de gebruiker in ieder geval een bedrag verschuldigd, gelijk aan de tot dat moment gemaakte kosten, de kosten van opslag ingevolge artikel 6 lid 2 daarbij uitdrukkelijk onder begrepen, vermeerderd met 25% van de som over het totaal aan de tot dat moment onbetaald gelaten facturen, alles onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 14  (Toepasselijk recht)

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de gebruiker en de wederpartij.
 2. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Enter, 17 augustus 2010

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van onze acties, trends en het meest recente nieuws? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

Catalogus

Wilt u onze producten altijd en overal binnen handbereik hebben? Vraag dan onze brochure per post aan of download deze als pdf.

Binnenkort is onze nieuwe brochure beschikbaar!